Hướng dẫn Sinh viên và phụ huynh các thao tác trên trang cá nhân sinh viên bằng Video.

Thực hiện các thao tác cơ bản tại trang cá nhân liên kết https://sv.ut.edu.vn/ .

- Đăng nhập trang cá nhân.

- Xem lịch học, lịch thi.

- Cách thức đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện.

- Quản lý học phí.

- ....Hướng dẫn sinh viên sử dụng trang thông tin cá nhân, thời khóa biểu, đăng ký học phần, học phí, bảng điểm...